วันฉัตรมงคล

April 30, 2015 0

วันฉัตรมงคล       วันฉัตรมงคล ตรงกับ วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญที่ควรระลึกถึง อีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย วันฉัตรมงคล ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489          ดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 […]