วันมาฆบูชา

                                                             วันมาฆบูชาหรือที่เรียกว่าวันจาตุรงสันนิบ
 

       วันมาฆบูชา  เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชน (ชาวพุทธ) จะพร้อม ใจกันทำบุญเป็นกรณีพิเศษกว่าปกติ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   พระธรรม  และพระสงฆ์ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน สาม ของทุกปี ในวันมาฆบูชานี้ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์  นับว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานมั่นคง  ประกอบด้วย องค์  ๔ ประการ คือ

  1. พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๑๒๕0  รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
  2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น
  3. พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา  คือ  พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้เองทั้งสิ้น
  4. วันประชุมนั้นเป็นวันมาฆะ ( เดือน ๓ )  ในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันนี้  ชาวพุทธจะร่วมกัน

–          ทำบุญตักบาตร

–          ไปวัด สมาทานศีล  รักษาศีล

–          ฟังเทศน์ – ฟังธรรม  สนทนาธรรม

–          ทำวัตรสวดมนต์

–          ถวายภัตตาหารเช้า – เพล  แด่พระสงฆ์

–          เจริญสมาธิภาวนา

–          บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ และ

–          เวียนเทียน

        โดยเฉพาะการเวียนเทียนนั้น  ทางวัดต่างๆ  จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ซึ่งจะกำหนดเวลาเวียนเทียนจะเป็นตอนเช้า  ตอนสาย  ตอนบ่าย  ตอนค่ำ  ก็ได้สุดแล้วแต่ความสะดวกของวัดนั้นๆ

 

 

 

          

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*