มาฆบูชา

 

       มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3 หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม แต่ปีนี้ ตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา สำหรับประชาชนทั่วไป  หากเป็นสถานศึกษา ครูอาจารย์จะนำนักเรียนไปประกอบพิธีในวันมาฆบูชาที่วัด โดยบอกกำหนดนัดหมายที่แน่นอน รวมทั้งบอกวัดที่จะไปทำพิธี นักเรียนทุกคนจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปยังสถานที่นัดหมาย ส่วนใหญ่จะจัดพิธีในตอนบ่ายหรือเย็น สำหรับประชาชนทั่วไป จะจัดเตรียมเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน ไปพร้อมกันที่วัด ในเวลาเย็นหรือค่ำ เพื่อประกอบพิธีมาฆบูชา การประกอบพิธีส่วนใหญ่ จะกระทำกันที่โบสถ์ เพราะหลังจากฟังโอวาทและสวดมนต์เย็นเสร็จแล้ว จะทำการเวียนเทียนรอบโบสถ์ ในการเดินเวียนเทียน จะกระทำ 3 รอบ โดยเวียนไปทางขวา เรียกว่า “เวียนแบบทักขิณาวัฏ”   ในรอบที่ 1 ให้รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าโดยภาวนาคาถา บทอิติปิโส ภควาฯไปจนจบเพื่อให้จิตมีสมาธิ  ในรอบที่ 2 ให้รำลึกถึงคุณพระธรรมโดยภาวนาคาถา บทสวากขาโตภะคะวะตา ธัมโมฯไปจนจบ ในรอบที่ 3 ให้รำลึกถึงคุณพระสงฆ์โดยภาวนาคาถา บทสุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯไปจนจบ

หลักการ คือ หลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมี 3 ประการ ได้แก่

1.ไม่ทำบาปทุกชนิดจะบาปมากหรือบาปน้อยก็ไม่ทำ เพราะมีกฏแห่งกรรมคอยบังคับอยู่ต้องศึกษาจากท่านผู้รู้ว่าสิ่งใดควรทำ หรือไม่ควรทำ บาปแม้เพียงน้อยนิดไม่คิดทำ (สพฺพปาปสฺส อกรณํ)

2.ทำความดีให้ถึงพร้อมความดีอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ ถ้ามีโอกาสต้องทำให้เต็มที่บุญแม้น้อยนิดก็ต้องคิดทำไม่ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม (กุสลสฺสูปสมฺปทา)

3.กลั่นจิตของตนให้ใส โดยหมั่นนั่งสมาธิ(Meditation)ทุกวันไม่ให้ขาด เมื่อใจใสมากแล้ว พระนิพพานก็ไม่ไกลเกินจะไปถึง เพราะสมาธิก็คือใจที่ตั้งมั่นที่เป็นกุศล (สจิตฺตปริโยทปนํ)       

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*